INFORMACE PRO RODIČE

 

MŠ zahajuje provoz 1. 9. 2020, děti se budou scházet v hlavní budově č. 42.

Milé maminky a tatínkové,

první den v mateřské škole je pro děti velkým mezníkem a změnou v jejich životě, proto je důležité, aby nástup do školky byl příjemný a radostný.

Do MŠ bude Vaše dítě potřebovat:

 • Oblečení do třídy, na zahradu, na vycházky (prosíme tepláky, šusťáky, pokrývku hlavy, pláštěnku-ponechat v MŠ
 • Náhradní prádlo v igelitové tašce (slipy, kalhotky, tričko, ponožky)
 • Přezůvky do třídy (nejlépe pevné uzavřené bačkory-podepsané)
 • Obuv na zahradu a vycházky (nejlépe sportovní s nepromokavou úpravou, podle počasí gumáky nebo zateplená pogumovaná obuv-ponechat v MŠ)
 • Pyžamo-mění se 1x týdně
 • Papírové kapesníky, papírové ručníky, toaletní papír, tekuté mýdlo-vybírají se podle potřeby 4x ročně, DEZINFEKCE na ruce
 • Zubní kartáček, pastu
 • Oblíbenou hračku na spaní


VŠE OZNAČENÉ NEBO PODEPSANÉ

Není vhodné dávat dětem do MŠ

 • řetízky, prstýnky- možnost poranění, ztráty
 • deštník-možnost poranění, vhodná je pláštěnka
 • drahé hračky, zbraně (pistole, meče)-možnost poranění, ztráty
 • jídlo, pamlsky-žvýkačky, bonbony, čokoládu-kromě vlastních
  narozenin nebo svátků jako pozornost pro kamarády ve třídě
   

Obracíme se na Vás s touto žádostí:

 • Předávejte své dítě vždy osobně učitelce, která mu přeměří teplotu
 • Nadále budeme dodržovat zvýšená hygienická opatření a v případě zjištění projevů nemoci (kašel, rýma, ječné zrno, zánět očí……) budeme požadovat spolupráci s dětským lékařem, v případě zjištění projevu nemoci během dne, budeme ihned telefonicky rodiče kontaktovat
 • Podepište prohlášení o odevzdávání dítěte jiným osobám než zákonným zástupcům dítěte babička, děda, sousedka
 • Školné ve výši 550,00 Kč uhraďte v hotovosti vždy do 5. příslušného měsíce pověřené učitelce nebo ředitelce v MŠ (v případě nemoci nebo nepřítomnosti si domluvte jiný termín úhrady)
 • Úhrada stravného: informace o částce bude zasílat na Váš email vedoucí školní jídelny,(poprvé na základě vyplněné přihlášky, dále po měsíční uzávěrce a vyúčtování odhlášek), platba bude Vámi uhrazena do 10. příslušného měsíce převodem na účet ŠJ  107-3084820287/0100
 • Odhlášení obědů: dítě je nutno odhlásit den předem ústně osobně, písemně do sešitu v šatně, nebo telefonem na číslo 722339419 kuchyň, 321672865 MŠ
 • Informace o Školním řádu MŠ, ŠVP, akcích, výletech apod. naleznete na informační nástěnce v chodbě hlavní budovy

Pro zákonné zástupce předškolních dětí.

 • Předškolní docházka je pro děti povinná každý den od 8.00 do 12.00 hodin (mimo prázdnin)
 • Předškolní děti neplatí školné ani děti s OŠD
 • Žádáme rodiče, aby omlouvali své předškolních dětí na maximálně dva dny telefonicky, po třech dnech omluvu doručili písemně nebo osobně, nebo na adresu ms.prisimasy@seznam.cz

 
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a ochranou obyvatelstva proběhne obnovení provozu 25. května 2020 za těchto podmínek: 

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
- Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy
- Aktivity budeme organizovat tak, aby většinu pobytu v MŠ děti trávily na školní zahradě, z tohoto důvodu budou děti potřebovat dostatek náhradního a vhodného oblečení.
- Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
- Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají a je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
- Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.  Zákonného zástupce dítěte bude možné telefonicky kontaktovat po celou dobu pobytu jeho dítěte v MŠ.

Každé dítě bude mít v šatní skříňce uloženy 2 roušky pro případ potřeby.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Čestné prohlášení je uloženo v dokumentech nebo jsou umístěna k vyzvednutí před vstupem do MŠ v označené krabici.


 
Vážení rodiče,
prosím Vás, nepřehlédněte důležité informace a opatření k ZÁPISU do MŠ Přišimasy pro školní rok 2020/2021.
V souvislosti s mimořádným opatřením vlády a ochranou obyvatelstva proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
V sekci ZÁPIS naleznete potřebné dokumenty a formu jejich předání (nejlépe poštou).
 
Děkuji za pochopení
Marta Vykouřilová

 

Vážení rodiče, 

po dohodě s Obecním úřadem bude MŠ od 16.3.2020 do odvolání uzavřena.  V sekci "Dokumenty" je přiložen formulář OSSZ - ošetřování dítěte. Vyplněný dokument Vám potvrdím na základě telefonické dohody 728307692. 

 

Marta Vykouřilová

 

Školní rok 2019/2020

MŠ zahajuje provoz 2.9.2019, děti se budou scházet v hlavní budově č. 42.

Milé maminky a tatínkové,

první den v mat

 

eřské škole je pro děti velkým mezníkem a změnou v jejich životě, proto je důležité, aby nástup do školky byl příjemný a radostný.

Do MŠ bude Vaše dítě potřebovat:

 • Oblečení do třídy, na zahradu, na vycházky (prosíme tepláky, šusťáky, pokrývku hlavy, pláštěnku-ponechat v MŠ
 • Náhradní prádlo v igelitové tašce (slipy, kalhotky, tričko, ponožky)
 • Přezůvky do třídy (nejlépe pevné uzavřené bačkory-podepsané)
 • Obuv na zahradu a vycházky (nejlépe sportovní s nepromokavou úpravou, podle počasí gumáky nebo zateplená pogumovaná obuv-ponechat v MŠ)
 • Pyžamo-mění se 1x týdně
 • Papírové kapesníky, papírové ručníky, tekuté mýdlo-vybírají se podle potřeby 4x ročně
 • Zubní kartáček, pastu
 • Oblíbenou hračku na spaní


VŠE OZNAČENÉ NEBO PODEPSANÉ

Není vhodné dávat dětem do MŠ

 • řetízky, prstýnky- možnost poranění, ztráty
 • deštník-možnost poranění, vhodná je pláštěnka
 • drahé hračky, zbraně (pistole, meče)-možnost poranění, ztráty
 • jídlo, pamlsky-žvýkačky, bonbony, čokoládu-kromě vlastních
  narozenin nebo svátků jako pozornost pro kamarády ve třídě
   

Obracíme se na Vás s touto žádostí:

 • Předávejte své dítě vždy osobně učitelce ve třídě
 • Podepište prohlášení o odevzdávání dítěte jiným osobám než zákonným zástupcům dítěte babička, děda, sousedka
 • Školné ve výši 640 Kč uhraďte v hotovosti vždy do 5. příslušného měsíce pověřené učitelce nebo ředitelce v MŠ (v případě nemoci nebo nepřítomnosti si domluvte jiný termín úhrady)
 • Úhrada stravného: informace o částce bude zasílat na Váš email vedoucí školní jídelny,(poprvé na základě vyplněné přihlášky, dále po měsíční uzávěrce a vyúčtování odhlášek), platba bude Vámi uhrazena do 10. příslušného měsíce převodem na účet ŠJ  107-3084820287/0100
 • Odhlášení obědů: dítě je nutno odhlásit den předem ústně osobně, písemně do sešitu v šatně, nebo telefonem na číslo: 
 • 722 339 419 kuchyň, 321 672 865 MŠ
 • Informace o Školním řádu MŠ, ŠVP, akcích, výletech apod. naleznete na informační nástěnce v chodbě hlavní budovy

Pro zákonné zástupce předškolních dětí.

 • Předškolní docházka je pro děti povinná každý den od 8.00 do 12.00 hodin (mimo prázdnin)
 • Předškolní děti neplatí školné ani děti s OŠD
 • Žádáme rodiče, aby omlouvali své předškolních dětí na maximálně dva dny telefonicky, po třech dnech omluvu doručili písemně nebo osobně, nebo na adresu ms.prisimasy@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Přijaté: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11

Nepřijaté: 05, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16

 

MŠ zahajuje provoz 1. 9. 2017, děti se budou scházet v hlavní budově č. 42.

 

Milé maminky a tatínkové,

první den v mateřské škole je pro děti velkým mezníkem a změnou v jejich životě, proto je důležité, aby nástup do školky byl příjemný a radostný.

Do MŠ bude Vaše dítě potřebovat:

- Oblečení do třídy, na zahradu, na vycházky (tepláky, šusťáky, pokrývku hlavy, pláštěnku ponechat v MŠ)

- Náhradní prádlo v igelitové tašce (slipy, kalhotky, tričko, ponožky)

- Přezůvky do třídy (nejlépe pevné uzavřené bačkory - podepsané)

- Obuv na zahradu a vycházky (nejlépe sportovní s nepromokavou úpravou, podle počasí gumáky nebo zateplená pogumovaná obuv - ponechat v MŠ)

- Pyžamo (mění se 1x týdně)

- Papírové kapesníky, papírové ručníky, tekuté mýdlo (vybírají se podle potřeby 4x ročně)

- Zubní kartáček a pastu

- Oblíbenou hračku na spaní


VŠE OZNAČENÉ NEBO PODEPSANÉ

 

Není vhodné dávat dětem do MŠ:

- Řetízky, prstýnky (možnost poranění a ztráty)

- Deštník (možnost poranění, vhodná je pláštěnka)

- Drahé hračky, zbraně (pistole, meče) možnost poranění, ztráty

- Jídlo, pamlsky (žvýkačky, bonbony, čokoládu - kromě vlastních narozenin nebo svátků jako pozornost pro kamarády ve třídě)
 

Obracíme se na Vás s touto žádostí:

- Předávejte své dítě vždy osobně učitelce ve třídě

- Podepište prohlášení o odevzdávání dítěte jiným osobám než zákonným zástupcům dítěte babička, děda, sousedka

 

Školné ve výši 600,00 Kč uhraďte v hotovosti vždy do 5. příslušného měsíce pověřené učitelce nebo ředitelce v MŠ (v případě nemoci nebo nepřítomnosti si domluvte jiný termín úhrady)

Úhrada stravného: informaci o částce bude zasílat na Váš email vedoucí školní jídelny - poprvé na základě vyplněné přihlášky, dále po měsíční uzávěrce a vyúčtování odhlášek, platba bude Vámi uhrazena do 10. příslušného měsíce převodem na účet ŠJ  107-3084820287/0100

Odhlášení obědů:

Dítě je nutno odhlásit den předem osobně či písemně do sešitu v šatně nebo telefonem na číslo 775 080 450 kuchařka, 722 279 019 kuchyň,

321 672 865 MŠ

 

Informace o Školním řádu MŠ, ŠVP, akcích, výletech... naleznete na informační nástěnce v chodbě hlavní budovy.

 

NOVINKA PLATNÁ od 1. 9. 2017

Pro zákonné zástupce předškolních dětí.

Předškolní docházka je povinná od 8.00 do 12.00 hodin.

Předškolní děti neplatí školné ani děti s odkadem školní docházky.

Předškolních děti omlouvejte (na maximálně dva dny) telefonicky, po třech dnech omluvu doručte osobně v písemné formě nebo na adresu ms.prisimasy@seznam.cz.



 


Kontakt

Mateřská škola Přišimasy

Přišimasy 42,
282 01 Český Brod


MŠ 321 672 865 (opět v provozu)
kancelář MŠ: 728 307 692
odhlášení obědů: 722 339 419